OBJAVLJEN JE NOVI BROJ ČASOPISA OBRAZOVANJE ODRASLIH

OBJAVLJEN JE NOVI BROJ ČASOPISA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Link za časopis: https://bit.ly/403q7bw

Cijenjeni čitaoci i čitateljice,

u XXII svesku časopisa Obrazovanje odraslih možete čitati sljedeći sadržaj:

Članci

 • Anes Čerkez, Denis Berberović 

Stavovi i mišljenja odraslih o elementima promotivnog miksa i promociji programa obrazovanja odraslih

 • Maja Jelačić, Anita Zovko

Cjeloživotno učenje – put ka budućnosti 

 • Ana-Maria Rešetar, Anita Zovko

Komparativna analiza sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i Njemačkoj

 • Hatidža Çapkın

Meeting Professional Development Needs of Architects: Models for Integrating BIM into Education Programs

 • Amina Smajović

Priprema budućih nastavnika za odgojno-obrazovni rad s nadarenim učenicima

Prikaz knjige 

 • Draga Gajić 

Socijalna inkluzija u kontekstu srednjih stručnih i tehničkih škola

Prijevod

 • Ključni nalazi Petog Globalnog izvještaja o učenju i obrazovanju odraslih (GRALE 5)

Poziv za dostavljanje radova za svezak XXIII dostupan je putem web stranice časopisa: https://ccu.bkc.ba/

***************************************************************************************************************

Dear readers, link to the magazine: https://bit.ly/403q7bw

in Volume XXII following articles are published: 

 • Anes Čerkez, Denis Berberović

Adults’ Attitudes and Opinions Towards Elements of Promotional Mix and Promotion of Adult Education Programs

 • Maja Jelačić, Anita Zovko

Lifelong Learning – Route to Future

 • Ana-Maria Rešetar, Anita Zovko

Comparative Analysis of Adult Education Systems in Croatia and Germany

 • Hatidža Çapkin

Meeting Professional Development Needs of Architects: Models for Integrating BIM into Educational Programs

 • Amina Smajović

Preparation of Future Teachers for Educational Work with Gifted Students

Book Review

 • Draga Gajić

Social Inclusion in Context of VET Schools

Translations

 • Key Findings from the 5th Global Report on Adult Learning and Education (GRALE 5)

Call for papers for the issue of the Journal Adult Education in 2023.: https://ccu.bkc.ba/