Izložba ”Sveto i profano” fotografkinje Renate Graf

Izložba ”Sveto i profano” fotografkinje Renate Graf

Bosanski kulturni centar KS sa zadovoljstvom najavljuje ”Sveto i profano”, samostalnu izložbu nagrađivane i cijenjene fotografkinje Renate Graf, koja će biti otvorena u subotu, 15.06. u 19,00 sati u našoj galeriji.

Fotografsko putovanje Renate Graf (Austrija) počelo je 1993. godine kada je krenula na svoju prvu ekspediciju duž Puta svile, zajedno sa svojim tadašnjim partnerom, umjetnikom Anselmom Kieferom. Počevši od Kine, prešla je pustinju Taklamakan, nastavila kroz Uzbekistan i Pakistan, stigla u Nepal, i završila svoje izvanredno putovanje u Indiji. Ovaj početni susret sa indijskim potkontinentom ostavio je neizbrisiv trag na umjetnicu, postajući ključna tačka za brojna naredna istraživanja.

Njen objektiv bilježi duh Južne Indije, posebno Karnatake, gdje je dokumentovala rustikalne pejzaže ciglana, svakodnevnice radnika na poljima, vjernika u hramovima, svečanost i ludost festivala koji oživljavaju uspavane ulice, do svetih rituala koji se praktikuju unutar zidova hramova. Bogovi sveprisutni u pejzažima, kao i odbačena božanstva nakon praznika i festivala, napuštena i zaboravljena na deponijama ostavili su neizbrisiv trag u njenom sjećanju i poimanju svijeta. Posjetila je Kolkotu nekoliko puta tokom festivala Kali, značajnog vjerskog događaja posvećenog boginji Kali, koji se svake godine dešava istovremeno kada i festival Diwali.

O svom radu Renate Graf kaže: “Nisam fotograf u klasičnom smislu riječi, moje slike postoje kako bi služile drugoj svrsi od one bilo kojeg pravog fotografa, one nisu potpune ili konačne. Niti su savršene fotografije u traganje za tehničkim savršenstvom, oni ne funkcionišu samo kao slike, već kao jezik, kao znakovi koji upućuju na značenje… Oni ne definišu, oni svjedoče, i u ogromnoj kulturnoj raznolikosti svemira oni su jezik za sebe, moj jezik kojim opisujem ono što vidim.”

‘Sada, nakon mnogih putovanja, nekoliko puta širom svijeta i često u Indiju, pokušala sam uhvatiti mnoge različite slojeve vrlo složenog društva unutar svetog i profanog, unutar digitalne revolucije koja se neprestano mijenja i unutar dubokih starih religijskih korijena. Dokumentiranjem svetog, prisutnosti bogova u svakodnevnom životu ili same njihove odsutnosti u društvu koje se brzo mijenja u nešto potpuno novo. Kroz objektiv dokumentovala sam ovaj svijet promjena i preokreta u kojem su svi kulturni kodovi kakve poznajemo neprestano dovedeni u pitanje svakodnevno gdje po prvi put možemo doživjeti i svjedočiti novoj konstelaciji morala, promjene moći, vrijednosti koje postaju mnogo multikulturalnije nego tokom sedamdesetih godina kada sam odrastala u bjelačkom eurocentričnom postfašističkom njemačkom svijetu koji je svoje vrijednosti još uvijek crpio iz drugog svjetskog rata. Putovanje koje nikada neće završiti.”

Fotografski portfolio Renate Graf ne obuhvata samo raznolikost pejzaža Indije i Južne Azije, već ljepote i čari drugih dijelova svijeta. Izlagala je u prestižnim muzejima širom svijeta, a tokom njenog 25-godišnjeg partnerstva sa umetnikom Anselmom Kiefer, Graf je dokumentovala njegov studio nudeći jedinstven uvid u kreativni proces jednog od najutjecajnijih savremenih umjetnika.

Renate Graf uglavnom radi filmsku fotografiju i crno-bijele printove. U početku je izrađivala putopisne bilješke sastavljenih od slika uz koje je povezivala tekstove autora koji je inspirišu, ispisane rukom. Taj je proces je doveo do knjiga većeg formata koje je umjetnica sama ručno uvezivala. Tokom tog procesa osjetila je potrebu za stvaranjem slika većih formata koje se razvijaju u tamnoj komori korištenjem tradicionalnih tehnika. Posvećenost Graf analognoj fotografiji daje bezvremenski kvalitet njenom radu, naglašavajući vjernost i ljubav prema zanatu tokom godina. Njen umjetnički opus je svjedočanstvo života provedenog u bilježenju haosa i ljepote, raznolikosti i društveno-kulturnih nijansi našeg svijeta.

Izložba će biti realizovana u produkciji JU BKC KS, uz pomoć Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, te uz podršku Austrijskog kulturnog foruma.

Izložba će trajati do 30.06. a moguće je posjetiti svakim danom u periodu od 10-19h.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The Bosnian Cultural Center of Sarajevo Canton is pleased to announce the solo photography exhibition “Sacred and Profane” by Renate Graf, opening on Saturday, June 15th, in our gallery.

Renate Graf, an Austrian photographer, embarked on her photographic journey in 1993 with her first expedition along the Silk Road, accompanied by her then-partner, artist Anselm Kiefer. Beginning in China, she crossed the Taklamakan Desert, traveled through Uzbekistan and Pakistan, reached Nepal, and concluded her extraordinary journey in India. This initial encounter with the Indian subcontinent left an indelible mark on her, becoming a pivotal point for many subsequent explorations.

Her lens captures the essence of South India, particularly Karnataka, documenting rustic landscapes, brick kilns, the daily lives of field workers, worshippers in temples, the vibrancy and madness of festivals that awaken sleepy streets, and sacred rituals practiced within temple walls. The omnipresence of gods in landscapes and the abandoned deities after festivals, forgotten on dumps, have left an indelible impression on her memory and worldview. She visited Kolkata multiple times during the Kali festival, a significant religious event dedicated to the goddess Kali, coinciding annually with the Diwali festival.

About her work, Renate Graf says: “I am not a photographer in the classical sense of the word, my images exist to serve a different purpose than that of any true photographer, they are not complete or conclusive. Nor are they perfect photographs in search of technical perfection. They function not only as images, but as language, as signs pointing to a meaning … They do not define, they testify, and in the cultural diversity of a universe, they are a language in themselves, my language to describe what I see. “

“Now, after many travels, several times across the globe and often to India, I have tried to capture a many different layers of a very complex society within the sacred and the profane, within the ever-changing digital revolution of today and within the deep, old religious roots. By documenting the sacred, the presence of gods in daily life, or their absence in a rapidly transforming society, I have used my lens to document this world of change and upheaval where all the cultural codes as we have know them are constantly challenged daily. For the first time, we can experience and witness a new constellation of morals, power shifts, and values becoming much more multicultural than in the 1970s, when I grew up in a white, Eurocentric, post-fascist germanic world that still derived its values from the second world war. A journey that will never end”.

Renate Graf's photographic portfolio encompasses not only the diverse landscapes of India and South Asia but also the beauties and charms of other parts of the world. She has exhibited her work in prestigious museums worldwide, and during her 25-year partnership with artist Anselm Kiefer, Graf documented his studio, offering a unique insight into the creative process of one of the most influential contemporary artists.

Renate Graf primarily works with film photography and black-and-white prints. Initially, she created travel notes composed of images paired with texts by inspiring authors, handwritten by herself. This process became increasingly manual, leading to larger-format books that she hand-bound. During this process, she felt the need to create larger-format images developed in the darkroom using traditional techniques. Graf's dedication to analog photography imparts a timeless quality to her work, emphasizing her fidelity and love for the craft over the years. Her artistic oeuvre is a testament to a life spent documenting the chaos and beauty, the diversity, and the socio-cultural nuances of our world.

The exhibition is produced by JU BKC KS with the support of the Ministry of Culture and Sports of Sarajevo Canton and the Austrian Cultural Forum.

The exhibition will be open until June 30th and is open for visits daily from 10 am to 7 pm.